escola-oberta

El Cau-Catau, la nostra escola, va ser creada el curs 1975-76, per iniciativa privada, com a servei educatiu per a la primera infància.
Després d’una estada de 39 anys en el local original del carrer Les Valls, a l’inici del curs 2010-11 ens hem traslladat a les noves instal·lacions de la plaça del Vallès 13-14, local més ampli i més adequat per a les necessitats dels infants i que ens permet desenvolupar millor el nostre projecte pedagògic, especialment el pati que volem que signifiqui un apropament de la natura als infants.

Actualment el Cau-Catau acull nens i nenes entre els 4 mesos i els 3 anys.

Els nostres trets d’identitat es concreten en:

  • La nostra és una escola catalana que, tot respectant la llengua familiar dels infants, vol potenciar el coneixement de les tradicions i la cultura catalana i la immersió de l’infant en la realitat sociocultural del país.
  • L’escola es defineix aconfessional, ja que ha cregut que l’educació religiosa és una tasca que pertoca als pares, i al mateix temps, respectuosa amb totes les creences.
  • L’escola educa en la igualtat. Dins l’escola no es permet cap tipus de discriminació, ja sigui per raó de sexe, procedència cultural, religió o qualsevol altre raó.
  • L’equip educatiu del Cau-Catau potencia i entén els infants com subjectes actius del seu aprenentatge que aquests realitzen a través de la descoberta activa de l’entorn i per mitjà del joc.
  • L’escola està oberta a les famílies amb les quals comparteix la cura i educació dels infants.
  • També està oberta a altres institucions del barri.